Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

 

Fundacja Polskie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć, wcześniej Fundacja „Więź z Polakami ze Wschodu”, założona w 1990 roku przez Cecylię hr. Krasicką. Zasadniczym jej celem jest służenie pomocą w odradzaniu się świadomości narodowej i poczucia więzi historycznej wśród Polaków zamieszkałych za wschodnią granicą Macierzy, więzi historycznej i kulturowej z ludźmi wspólnie zamieszkującymi te ziemie. Jednym z ważniejszych osiągnięć Fundacji było doprowadzenie do wybudowania Domu Polskiego w Lidzie według projektu prof. Haliny Skibniewskiej.

Fundacja wiele uwagi udzielała także kontaktom z młodzieżą, w tym nauce języka polskiego, m. in. współpracując przy organizowaniu kolonii letnich w Polsce, udzielaniu stypendiów i zapomóg dla doskonalenia zawodowego młodzieży, udzielania pomocy klasom z polskim językiem nauczania w Lidzie.   Jedną z inicjatyw było organizowanie szkolnych wycieczek „Szlakiem Adama Mickiewicza po Białorusi”, jako lekcji w terenie.

Obecnie główne zadanie Fundacji to działanie zmierzające do przywrócenia Polakom pamięci o prawdziwej historii Kresów Wschodnich, o ich roli cywilizacyjnej na obszarach Wielkiego Księstwa Litewskiego od Unii Lubelskiej w 1569 roku, do dni ostatecznej likwidacji państwowości polskiej na Kresach. Fundacja  realizuje je poprzez prowadzenie badań naukowych na temat historii Polaków na Kresach Wschodnich,  organizowanie konkursów na najlepsze prace dyplomowe, doktorskie i habilitacyjne na temat historii Polaków na Kresach Wschodnich, przyznawanie stypendiów dla osób pracujących naukowo oraz pamiętnikarsko nad tą tematyką.

Aktualnie działania Fundacji koncentrują się na realizacji następujących projektów:
1. Dokończeniem prac i wydaniem „Antologii historyczno-literackiej: gdy Ziemia Lidzka i Wileńska wracały do Rzeczypospolitej (1918-1921). Dokumenty historyczne i literackie”, przygotowanej przez Pana prof. Marka Drozdowskiego.
2. Z planowanego cyklu „Kresy i Ludzie Stamtąd” podjęcie prac nad monografią „Ziemia Lidzka i Ludzie Stamtąd”.
3. Polacy w historii i kulturze krajów Europy Wschodniej – Słownik Biograficzny.
4. W porozumieniu ze Studencką Międzyuczelnianą Organizację Kresowiaków program stypendiów dla młodzieży polonijnej studiującej w polskich uczelniach, którego warunkiem głównym jest podjęcie w pracy dyplomowej tematyki dotyczącej Kresów Wschodnich. W naszym zamyśle jest to praktyczne włączenie młodzieży polonijnej do wspólnej realizacji zadań fundacji, w tym zwłaszcza wyżej wymienionych projektów

Dane Fundacji: „Fundacja Polskie Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć”, ul.Żółkiewskiego 28, 04-305 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000304485, posiadający statystyczny numer identyfikacyjny REGON 141433385, NIP 113-272- 35-69.
Strona internetowa: www.fundacja-kresy.pl


Szanowni Państwo,

            Początek roku to okres rozliczeń podatników z Urzędem Skarbowym za poprzedni rok.
W związku z tym nasza Fundacja zwraca się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na działalność, a zwłaszcza na ufundowanie stypendiów dla studentów i doktorantów uczestniczących w konkursie na najlepsza pracę dyplomową, magisterską i doktorską na temat historii Polaków na Kresach Wschodnich.

           By móc to uczynić, należy w odpowiedniej rubryce rocznego zeznania podatkowego (PIT-36 poz.312-314; PIT-36L, poz. 108-110; PIT-37 poz.124-126, PIT-28 poz. 136-138, PIT-38 poz. 60-62) wpisać nazwę naszej partnerskiej organizacji tj. Stowarzyszenie Obywatelskie „Dom Polski” i nr KRS: 0000170310 oraz wyliczoną kwotę 1% należnego podatku.

Jak doświadczenie pokazuje, wpłaty z tytułu 1% wpływaja na konto organizacji dopiero w lipcu lub sierpniu; prosimy więc, by po złożeniu PIT-u do Urzędu Skarbowego, poinformować nas o tym fakcie, przez zadzwonienie pod nr tel. tel. (022)621-01-63; (022)842-64-87 lub przesłanie SMS pod nr.nr.662-744-611 lub 608 091 388 lub też na adres e-mail: kramoc@wp.pl o uwzględnieniu Fundacji Polskie Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć w Państwa deklaracji podatkowej.  To ułatwi Komisji Stypendialnej lepsze  zaplanowanie stypendiów na rok akademicki 2009/2010

                                                  SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY