Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

  

Sprawozdanie

z działalności w 2014 roku Fundacji Polskie Kresy Wschodnie -„Dziedzictwo i Pamięć” 

1. Fundacja Polskie Kresy Wschodnie „Dziedzictwo i Pamięć”, funkcjonująca pod adresem: ul. Żółkiewskiego 28, 04-305 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 24. 04. 2008 r., przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000304485, posiadający statystyczny numer identyfikacyjny REGON 141433385, NIP 113-272- 35-69 i była kierowana przez Zarząd w składzie:

Medard Masłowski -prezes,

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Aleksander Dmochowski - wiceprezes,

Wojciech Michał Krasicki-Mockałło, wiceprezes,

Michał Kwilecki wiceprezes,

Barbara Kalestyńska, sekretarz,

Ryszard Skarbek, członek,

Głównym i zasadniczym celem Fundacji są działania zmierzające do przywrócenia Polakom pamięci o prawdziwej historii Kresów Wschodnich, o ich roli cywilizacyjnej na obszarach Wielkiego Księstwa Litewskiego od Unii Lubelskiej w 1569 roku, do dni ostatecznej likwidacji polskiej państwowości na Kresach. Ten główny cel realizowany jest przez następujące szczegółowe cele statutowe:

1) prowadzenie badań naukowych na temat historii Polaków na Kresach Wschodnich,

2) wydawanie publikacji w różnorodnej formie, dotyczących historii, kultury, architektury ziem Kresów Wschodnich oraz prowadzenie odczytów,

3) inspirowanie i finansowanie imprez artystycznych, filmowych, estradowych i dziennikarsko-informacyjnych,

4)wspieranie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich w dziedzinie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, badań naukowych, rozwoju kultury i tradycji oraz sprzyjanie rozwojowi i umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego na tych obszarach, m. in. poprzez wymianę młodzieżową, w szczególności studencką, a także kulturalną, współpracę z organizacjami działającymi na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, działanie na rzecz integracji społecznej, zwalczania dyskryminacji, wspierania rozwoju mniejszości narodowych, zwłaszcza odwołując się do długiej i wspólnej historii tych ziem, wspieranie unijnego programu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa,

5) organizowanie konkursów na najlepsze prace dyplomowe, doktorskie i habilitacyjne na temat historii Polaków na Kresach Wschodnich,

6) przyznawanie stypendiów dla osób pracujących naukowo oraz pamiętnikarsko nad tematyką obejmującą historie obszarów Rzeczpospolitej Obojga Narodów,

7) organizowanie opieki nad zabytkami, dobrami kultury polskiej świeckiej i kultu religijnego, a zwłaszcza nad kościołami i cmentarzami na terenach dawnych Kresów Wschodnich i wszystkich miejsc upamiętnionych obecnością lub martyrologią Polaków,

8) organizowanie wyjazdów na tereny dawnych Kresów Wschodnich,

9) inwentaryzowanie i gromadzenie oraz uczestnictwo w tworzeniu komputerowego banku informacji o losach Polaków w Rosji carskiej i sowieckiej,

10) współpracę z organizacjami i towarzystwami o analogicznym profilu w kraju i za granicą,

11) organizowanie konkursów na najlepsze konferencje, książki i filmy na temat historii Polaków na Kresach Wschodnich,

12) współfinansowanie grantów naukowych na temat historii Polaków na Kresach Wschodnich,

13) gromadzenie środków materialnych umożliwiających skuteczne realizowanie celów Fundacji,

14) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W okresie sprawozdawczym działalność Zarządu Fundacji skoncentrowana była na kontynuacji sprawdzonych inicjatyw, a w szczególności na:

1) Kontynuacji programu stypendialnego dla młodzieży polonijnej mającego na celu przyznawanie stypendiów osobom, które w swojej pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej oraz rozprawach doktorskich i habilitacyjnych) podjęły problematykę odnoszącą się do Kresów Wschodnich. Jest to praktyczne włączenie młodzieży polonijnej do wspólnej realizacji zadań statutowych Fundacji.

2) Zorganizowanie kolejnej - trzeciej edycji - Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. „Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej i ludzie stamtąd”.

W związku z powyższym opracowano i złożono ofertę do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a dot. Współpracy z Polonią i Polakami za granicą pt. Wsparcie utalentowanej polonijnej młodzieży akademickiej podejmującej problematykę dziedzictwa polskiego. Oferta składała się z 3 komponentów i podobnie jak w roku ubiegłym obejmowała zarówno program stypendialny, III edycję Konferencji „ Kresy Wschodniej Rzeczypospolitej i ludzie stamtąd”, jak też i druk wyróżniających się prac doktorskich dot. problematyki kresowej i polonijnej. W rezultacie oferta została częściowo pozytywnie oceniona, bowiem przyznano na 2014 r. jedynie zmniejszoną - w stosunku do wnioskowanej - dotację na program stypendialny, natomiast odrzucono pozostałe dwa komponenty oferty, tj. Konferencję oraz publikację najlepszych prac doktorskich.

3. W 2014 r. źródłem przychodu była kwota 42.817,50 zł, tj. dotacja MSZ na realizację programu stypendialnego.

4. Zarząd Fundacji podjął uchwałę w sprawie korekty dotychczasowej nazwy Fundacji na Fundację „Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej –Dziedzictwo i Pamięć”

5. Zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych nie było.

6. Fundacja również w 2014 roku nie prowadziła działalności gospodarczej. W tej części statut jest nierealizowany i zostanie zmieniony.

7. Fundacja w 2014 r. uzyskała przychody w wys. 42.817,50 zł.

8. Fundacja w 2014 r. ponosiła koszty w wys. 55.833,47 zł.

9. Fundacja nie zatrudniała żadnych osób, w tym na podstawie umów zlecenia, nie udzielała pożyczek pieniężnych. nie nabywała obligacji, udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego, nie nabywała nieruchomości ani środków trwałych, nie ma aktywów ani zobowiązań finansowych.

10. Posiada na rachunku bankowym nr 38 1090 1043 0000 0001 0950 4146 na dzień 30.06.2015 kwotę 5.614,74 zł

11. Fundacja nie prowadziła w 2014 r. działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

12. Na Fundacji nie ciążą zobowiązania finansowe. Fundacja w 2014 roku nie składała deklaracji podatkowych.

13. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.

Oceniając realizację w 2014 r. programu stypendialnego - po rocznej przerwie - można stwierdzić, że ta forma pracy z utalentowaną młodzieżą polonijną jest bardzo ważna. Wprawdzie roczna przerwa naruszyła ciągłość współpracy to jednak dzięki aktywności samego środowiska polonijnej młodzieży studiującej w Polsce pozyskano 8 nowych stypendystów. Na podkreślenie zasługuje aktywność polonistycznego środowiska wileńskiego, gdzie – jak się okazało – od szeregu lat studenci i doktoranci pod kierownictwem doc. dr Krystyny Rutkowskiej, dyrektora Centrum Polonistycznego, prowadzą badania terenowe na obozach naukowych, gromadząc interesujący materiał dot. nie tylko polszczyzny kresowej, ale też etnologii i etnografii tych ziem.

Wśród akademickich ośrodków nadal najwięcej stypendystów jest w Lublinie (KUL i UMCS) – 4 osoby, Toruniu – 3 styp. oraz po 1-ym z Warszawy i Bydgoszczy. Natomiast z zagranicznych – w br. najwięcej stypendystów jest z Wilna – 5 osób, w tym 4 styp. z Uniwersytetu Wileńskiego oraz 1 z Rosji.

Biorąc pod uwagę kraj pochodzenia - najwięcej stypendystów jest z Litwy – 5, następnie po 3 osoby z Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu oraz 1 osoba z Rosji.

Prace stypendystów opisują historię Polaków na Kresach, ich wkład w rozwój kulturalny i ekonomiczny tych ziem, uwypuklają polską aktywność w różnych okresach i różnych krajach głównie obecnej Europy Wschodniej. Świadczą o tym nie tylko tytuły prac, ale przede wszystkim opinie promotorów i recenzentów, fragmenty których zaprezentowane są poniżej.

Jednocześnie młodzi badacze mogą rzeczywiście mieć satysfakcję z przyczynienia się do powstawania nowych opracowań dotyczących Kresów i wkładu Polaków w rozwój społeczno- gospodarczy tych ziem, dzięki wykorzystaniu przez nich materiałów archiwalnych w krajach zamieszkania, bądź też w rezultacie prowadzonych przez nich badań terenowych.

Niewątpliwie te prace i rozprawy służące pogłębianiu wiedzy na temat roli jaką na terenie Kresów odegrali Polacy i polska kultura, nie tylko satysfakcjonują ich autorów, lecz przede wszystkim skutkują umacnianiem i utrwalaniem poczucia tożsamości narodowej zwłaszcza młodzieży i wzbogacają polskie dziedzictwo kulturowe.

A oto niektóre opinie promotorów i recenzentów potwierdzające i to, iż mamy do czynienia ze szczególnie utalentowaną grupą młodzieży polonijnej. Natomiast w odniesieniu do habilitantów, prezentowane są ich informacje/sprawozdania nt prowadzonych badań:

1. Szczególnie wartościowy jest jednak fakt, że to właśnie sami studenci i doktoranci wywodzący się z Kresów, starają się zatrzymać uwagę na faktach opisujących ich przeszłość, konstruujących teraźniejszość i projektujących przyszłość…. że to oni sami podejmują inicjatywę badawczą dotyczącą ich Małych Ojczyzn, wykazują aktywność w poszukiwaniu śladów polskości na ziemiach Wschodnich, analizują przy tym zebrane przez siebie materiały( źródła zastane i wywołane) – prof. dr hab. Maria Marta Urlińska –UMK.

2. A. Karina Gaibulina w swojej pracy magisterskiej podejmuje problem kolonializmu w Azji Środkowej.….ukazuje bardzo ciekawe, a zarazem typowe losy polskich zesłańców…..którzy następnie brali udział w kolonizacji Azji Środkowej….Problemy te nie były dotąd w ogóle przedmiotem zainteresowania polskich historyków, choć maja one dla Polaków duże znaczenie….w sposób ciekawy rzetelny prezentuje procesy, ….Dużą wartość poznawczą mają zwłaszcza te rozdziały pracy, które przybliżają dzieje ekspansji rosyjskich władz imperialnych….dające obraz specyfiki rosyjskiego kolonializmu-imperializmu w Azji Środkowej….bardzo ważne będą zwłaszcza te fragmenty pracy…które odnoszą się do teorii postkolonialnej, stwarzając nowy pryzmat spojrzenia na problem rosyjskiego imperializmu kolonialnego…..ukazała też i inne problemy bardzo rzadko opisywane przez historyków….przedstawia w sposób bardzo ciekawy i pouczający mechanizm władania przez Rosję tymi obszarami, a także mechanizmy zagospodarowywania bogactw tego regionu oraz akcji rusyfikacji podbitych terenów….Praca zasługuje więc na opublikowanie zarówno w Polsce, jak i w Europie Zachodniej. Wzbogaci ona w bardzo poważnym stopniu stan wiedzy tak samych historyków, jak i czytelników. – prof. dr hab. Jacek E. Wilczur recenzent książki.

B. Praca stanowi bardzo ciekawą analizę postawy Adolfa Januszkiewicza…. Dużą wartość pracy stanowi posłużenie sie teorią postkolonialną…. Jest to z pewnością nowe ujęcie, zarówno jeżeli chodzi o analizę postawy Januszkiewicza , jak – zwłaszcza – posłużenie się w niej kategoriami z teorii postkolonialnej. – prof. dr hab. Paweł Rodak UW – recenzent pracy magisterskiej

3. Pani Agata Adamaityte studentka IV r. Filologii Polskiej i Litewskiej… ze wszystkich przedmiotów polonistycznych ma stopnie bardzo dobre i celujące. Od początku studiów jest zaangażowana w działalność polonijną, uczestniczy w wielu imprezach naukowych i kulturalnych, organizowanych przez Centrum Polonistyczne oraz Instytut Polski przy Ambasadzie Polskiej w Wilnie. Zainteresowania naukowo-badawcze Pani A. Adamaityte obecnie dotyczą spuścizny rękopiśmiennej Jana Karłowicza, zachowanej w archiwach wileńskich. Przygotowuje ona pracę dyplomową dotycząca wkładu Jana Karłowicza w badaniach nad regionalną odmianą języka polskiego na Litwie oraz jego zasług dla lituanistyki….. Podjęty przez studentkę temat jest bardzo nowy i potrzebny. Zakładamy, że wyniki planowanego opracowania wypełnią określoną lukę w zakresie wiedzy na temat badań polskich naukowców, prowadzonych na terenie Litwy na początku XIX wieku i ukażą ich wpływ na kształtowanie się nowych metodologii naukowych – doc. dr Krystyna Rutkowska – Uniwersytet Wileński.

4. A. Temat analizowany przez magistranta jest aktualny w dziedzinie badań stosunków polsko-litewskich w okresie II wojny światowej. W pracy są poruszane nie tylko zagadnienia geopolityczne Wileńszczyzny, ale także kwestie historii i historii kultury regionu. Podstawowym celem pracy jest wyjaśnienie, czy dowództwo Wileńskiego Okręgu Armia Krajowa widziało możliwość powstania niepodległej Litwy po zakończeniu wojny. Tego rodzaju zagadnienie jest omijane przez historyków, więc ze względu na to praca jest aktualna. Magistrant stosuje bogaty warsztat naukowy oraz metody syntezy, analizy i komparatystyki….. praca ma niepodważalną wartość naukowąprof. dr hab. Alfonsas Motuzas Litewski Uniwersytet Edukologiczny.

B. Tomasz Bożerocki jest aktywnie zaangażowany w życiu parafialnym Kościoła…. Jako kościelny…. Dba o polskość w trockim środowisku młodzieżowym… jako były drużynowy 26 WDH „Białe Wilki” nadal aktywnie współpracuje z tym środowiskiem harcerskim - Ks. Dziekan Jonas Varaneckas.

C. Pan Tomasz…. przewodnik po Wilnie, Kownie, Trokach i innych malowniczych miejscowościach Litwy, jest osobą aktywną społecznie….. Poprzez liczne wycieczki zapoznaje uczniów, młodzież z historią i polskością na kresach Wschodnich, budząc poczucie świadomości narodowej – Jarosław Narkiewicz, Wiceprzewodniczący Sejmu RL.

5. Doktorantka odbyła już szereg kwerend archiwalnych w Polsce, na Ukrainie, w Rosji i na Białorusi. ….Pasja badawcza Autorki, wsparta na fundamencie solidnych studiów oraz znajomości języków obcych oraz dotychczasowe wyniki badań pozwalają prognozować, że przygotowywana rozprawa doktorska będzie nowatorskim dziełem, obejmującym losy mniejszości polskiej zamieszkującej tereny ówczesnego Związku Sowieckiego, a obecnie Ukrainy…. Oceniam postępy w przygotowaniu rozprawy jako bardzo dobre - prof. dr hab. Adam Sudoł -UKW

6. Pani mgr Olena Davydko, Polka o ukraińskich korzeniach – finalistka XXXV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego… dużym atutem doktorantki jako badaczki tych zagadnień jest dobra znajomość języka ukraińskiego oraz kultury i folkloru Ukrainy. Dzięki temu w pracy o charakterze komparatystycznym może owocnie połączyć dwie perspektywy: polską i ukraińską – prowadzić badania źródłowe w archiwach ukraińskich oraz nawiązać współpracę naukową z polonistycznym ośrodkiem kijowskim. Można się spodziewać, że rezultaty jej działań w zakresie analizy wzajemnych relacji literacko-kulturowych okażą się znaczące zarówno dla literaturoznawstwa polskiego, jak i ukraińskiego…. Aktywność naukowa oraz organizacyjna doktorantki obejmuje różne dziedziny i formy…. uczestniczy jako referentka w konferencjach naukowych, pracuje w Kole Naukowym Doktorantów Wydziału Humanistycznego (przewodnicząca) oraz – co zasługuje na szczególne podkreślenie – działa we wspólnocie Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainieprof. dr hab. Marek Kwapiszewski, UMCS

7. Pan Dmitriy Panto…. wykonał już kwerendy archiwalne w Państwowym Historycznym Archiwum w Omsku….. skompletował literaturę przedmiotu. Rezultaty dotychczasowych badań prezentował na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jego wystąpienia spotykały się z żywym zainteresowaniem badaczy zajmujących się historią Syberii… Wysoko oceniam jego potencjał intelektualny i zaangażowanie. Nie ma wątpliwości, że historia jest jego miłością i pasją.dr hab. Rafał Wnuk –KUL.

8. Mgr Abramovich zna biegle język polski, angielski, ukraiński, rosyjski i białoruski… Łączy zainteresowania naukowe, muzyczne (uczęszcza do Szkoły Muzycznej II stopnia ) i sportowe. Kontekstem pracy jest twierdzenie „kapitał nie ma ojczyzny”. Teoretyczna część ma być uzupełniona o case studies postaci Polaków, którzy znaleźli się w granicach Białorusi i w takich realiach łączyli ekonomię i patriotyzm. – prof. dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik - KUL

9. Celem badań (dr Krystyny Rutkowskiej) jest opis polszczyzny na obszarze tzw. Smołwieńszczyzny. Obszar ten jest położony na pograniczu z Białorusią, Litwą i Łotwą…. W wyniku przeprowadzonych badań zostanie wytyczony zasięg terytorialny polszczyzny oraz przedstawione jej funkcje dawniej i dziś…. opisane różne typy bi- i polilingwizmu w przeszłości i obecnie…. zostaną zamieszczone teksty gwarowe – wypowiedzi informatorów na różne tematy dotyczące historii tego kraju, obrzędów, zwyczajów i dawnej kultury. Wykorzystany zostanie także materiał ilustracyjny – zdjęcia starych dworów, młynów, cmentarzy, zachowanych napisów w języku polskim…. Pozwoli to na uzupełnienie naszej wiedzy o różnych wariantach polszczyzny funkcjonującej poza granicami kraju.

10. Ze sprawozdania rocznego Evgenia Siemenowa: prowadziłem kwerendę w Archiwum Państwowym Republiki Burjacji…. zostały uściślone spisy polskich zesłańców politycznych oraz przygotowany do wydania zbiór materiałów archiwalnych. Zgodnie z planem następnym etapem jest kwerenda Archiwum Kraju Zabajkalskiego w Czycie. Tekst pracy habilitacyjnej gotowy w części działalności gospodarczej polskich zesłańców… działalność przedsiębiorcza, praca przy kopalniach złota, w gospodarstwach rolnych. Druga część będzie omawiała działalność kulturową i oświatową…. Została zorganizowana naukowa wyprawa śladami zesłanych Polaków – w ramach obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego…. Udział wzięła młodzież Autonomii Polaków „Nadzieja” w Ułan Ude i studenci Akademii Kultury w Ułan Ude i Uniwersytetu w Tomsku zajmujący się problematyką pobytu Polaków na Zabajkalu. Uczestnicy przeszli szlakiem Powstania Nadbajkalskiego…. Od 1997 r. jestem członkiem Autonomii Polaków „Nadzieja”, obecnie odpowiadam i kieruję naukowo-badawczą działalnością oraz pełnię obowiązki wiceprezesa. Odpowiadałem również za wydanie zbioru „Polacy w Buriacji”.

Niestety odrzucenie przez Komisję Konkursową MSZ kolejnej edycji głównego Programu Fundacji Wsparcie utalentowanej polonijnej młodzieży akademickiej podejmującej problematykę dziedzictwa polskiego, składającego – podobnie jak wcześniejsze - z 3 komponentów obejmujących: program stypendialny, IV edycję Konferencji „ Kresy Wschodniej Rzeczypospolitej i ludzie stamtąd” oraz druk wyróżniających się prac doktorskich dot. problematyki kresowej i polonijnej, powoduje ponowne zawieszenie realizacji również programu stypendialnego.

Natomiast trzecia edycja studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej i ludzie stamtąd” była zorganizowana w dniach 5-6 grudnia 2014 r. w Uniwersytecie Wrocławskim. Bezpośrednim organizatorem Konferencji było Koło Naukowe Historyków UWr., a sponsorem, poza Uniwersytetem, w tym Uniwersytecką Radą Kół Naukowych – Oddział Wrocławski IPN. Dlatego też tematyką wiodącą tej edycji Konferencji była historia najnowsza, szczególnie ważna, dla ziem i mieszkańców Kresów. W szczególności dotyczy to 75 rocznicy deportacji ludności na Syberię i do Kazachstanu, 70 rocznicy zbrodni wołyńskiej oraz 70 rocznicy wydania rozkazu rozpoczęcia akcji „Burza” na Kresach Wschodnich”,. M.in. i to różniło konferencję wrocławską od poprzednich edycji – toruńskich, które bardziej miały charakter zróżnicowany, wielowątkowy dotyczyły dość szerokiego spektrum tematycznego, którego dotyka problematyka kresowa i polonijna. Konferencja obradowała na posiedzeniach plenarnych, na których wygłoszono 30 referatów dotyczących głównie tematyki wiodącej, a uczestniczyło w niej ok. 50 osób. Referenci reprezentowali następujące ośrodki akademickie: głównie wrocławski, a ponadto toruński, warszawski, krakowski, poznański, rzeszowski, lubelski, opolski, łódzki, szczeciński oraz wileński, grodzieński i lwowski. Uwagę zwraca stosunkowo liczna obecność na Konferencji kadry akademickiej, w tym przedstawicieli władz Uczelni, Wydziału i Instytutu Historycznego, a także Kresowian - przedstawicieli organizacji kresowych, bezpośrednich świadków wydarzeń, o których to dyskutowała młodzież. I tak dla kronikarskiego obowiązku należy odnotować obecność: Prorektora ds. studenckich prof. dr hab. Grzegorza Hryciuka, Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych prof. dr hab. Elżbiety Kościk, Zastępcy dyrektora Instytutu ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Filipa Wolańskiego oraz prof. dr hab. Krzysztofa Kawalca - Opiekuna SKNH im. Karola Maleczyńskiego. Uczestniczył także znany badacz losu Polaków na Syberii i w Kazachstanie - prof. dr hab. Antoni Kuczyński –Redaktor nacz. „Zesłańca” kwartalnika Związku Sybiraków. Starsze pokolenie Kresowian reprezentowali członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej i naturalnie przedstawiciele współorganizatora – Fundacji Polskie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć. Obecny był również Prezes Klubu Publicystów Polonijnych – red. Jerzy Wojciewski, który obok pilnego notowania, równie pilnie fotografował – podobnie jak na poprzednich edycjach - tworząc kronikę Konferencji.

Również odnotować należy, iż bardzo interesujący wykład wprowadzający pt.: Sytuacja w województwach wschodnich II RP w przededniu wybuchu II wojny światowej. wygłosił dr hab. Piotr Cichoracki.

Podobnie, jak w odniesieniu do poprzednich edycji polonijnych konferencji studencko-doktoranckich, przygotowywana jest aktualnie - przez Koło Naukowe Historyków UWr - specjalna publikacja pokonferencyjna.

14. Odnośnie innych inicjatyw i działań podejmowanych przez Fundację w roku sprawozdawczym, to należy m. in. wymienić :

  1. Kontynuację współpracy z Liceum Polonijnym im. Św. Stanisława Kostki m. in. z naszej inicjatywy młodzież starszych klas pomagała w pracach organizacyjnych XVII Światowej Polonijnej Konferencji Gospodarczej organizowanej tradycyjnie przez współpracującą z nami Fundację Polonia, a także zespół wokalno-muzyczny Liceum wystąpił na opłatku organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie.

  2. Współpracę ze Stowarzyszeniem Dom Polski w zakresie organizacji - z udziałem stypendystów Fundacji - rekrutacji cudzoziemców na studia i w polskich uczelniach. Inicjatywa ta spowodowana jest m. In. pojawieniem się w ostatnich latach trudności w pozyskiwaniu wsparcia finansowego ze środków budżetowych przeznaczonych dla środowiska polonijnego, a będących aktualnie w dyspozycji MSZ. Dwukrotnie MSZ odmówił nam w ogóle udzielenia dotacji (2013 i 2015r.r., a w 2014 r. –wsparty tylko program stypendialny)

W tej sytuacji ważne jest poszukiwanie możliwości pozyskiwania wsparcia z innych źródeł, w tym przypadku - środków uzyskiwanych z tytułu udziału w rekrutacji cudzoziemców na odpłatne studia w polskich uczelniach. Spodziewamy się, że taka współpraca z uczelniami może nam zabezpieczyć środki na kontynuowanie – bez niepotrzebnych przerw - programu stypendialnego oraz organizację konferencji naukowych. W 2014 r. utworzono grupę organizacyjną i konsultacyjną oraz stronę internetową.

  1. Podjęto współpracę w obszarze tematyki kresowej i polonijnej z Polską Macierzą Szkolną w Grodnie podpisując List Intencyjny. Wynikało to również z wymogów formalnych MSZ, przy składaniu w 2014 r. ofert w ramach konkursu dot. Współpracy Polonijnej w 2015 r.. Niezależnie od tego, podjęty został projekt p.t. „Spotkania z Polską i Rzeczpospolitą Obojga Narodów”. Celem tego projektu jest zapoznanie uczestników z przemianami społeczno–ekonomicznymi w Polsce, udziałem organizacji pozarządowych w dokonującej się transformacji, efektami gospodarczymi i społecznymi integracji europejskiej, z nawiązaniem do historycznych doświadczeń integracyjnych tej części Europy oraz wkładu Rzeczypospolitej Obojga (wielu) Narodów w rozwój idei integracji europejskiej w 600- lecie Unii Horodelskiej. Dla uczestników projektu przygotowany był cykl sobotnio-niedzielnych spotkań informacyjnych na powyższe tematy, jak też program turystyczny „Poznaj Warszawę”. Niestety, niezadowalająca frekwencja zaproszonych członków PMS-Grodno zmusiła nas do zawieszenia programu do czasu uzyskania stosownego dofinansowania (noclegi, wyżywienie).

  2. Podjęto przygotowania do zorganizowania w Chełmie i Łucku Kolokwium pt. ”Na przekór Świętokradztwu – trudna droga powrotu do Sacrum ikony Matki Boskiej Chełmskiej” (trzy dni we wrześniu 2015) – do realizacji o ile aktualny będzie wcześniej zaplanowany sponsoring.

  3. Ponadto w roku sprawozdawczym wydane zostały materiały pokonferencyjne z II Konferencji „Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej i ludzie stamtąd”, a także Raport z I i II Konferencji. Dodatkowo została opublikowana praca magisterska stypendystki Fundacji – Kariny Gaibuliny pt. Adolf Januszkiewicz. 24 lata zesłania na Syberii: pomiędzy „cywilizacją” a „światem półdzikim” . Obie pozycje przekazujemy
    w załączeniu.


 

                 Wiceprezes                                                                                 Prezes

Wojciech Michał Krasicki-Mocckałło                                                 Medard Masłowski


 

Warszawa, 30 czerwca 2015 r.