Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

 

Regulamin stypendialny

(tekst jednolity, uwzględniający zmiany, obowiązujący od 1.01.2011 r.)


§1

1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów
przez Studencką Międzyuczelnianą Organizację Kresowiaków w ramach programu stypendiów dla studentów fundowanych przez Fundację "POLSKIE KRESY WSCHODNIE
– DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ". Ma on na celu motywowanie do dalszego rozwoju i pracy, promowanie dobrych wyników w nauce oraz pobudzanie do rozwijania talentów z dziedzin, które są istotne z punktu widzenia Fundacji oraz SMOK.

2. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym i stanowi formę wsparcia i motywacji
dla osób wyróżniających się z dobrymi wynikami w nauce, zaangażowaniem w działalność organizacji i instytucji społecznych oraz dążeniem do zdobywania dodatkowych kwalifikacji poza uczelnią. Stypendium powinno być przeznaczone na rozwijanie uzdolnień
i zainteresowań studenta oraz wspomagać przygotowanie pracy dyplomowej.


§2

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Student – osoba polskiego pochodzenia nie posiadająca polskiego obywatelstwa studiująca w szkołach wyższych wydających dyplom.

Stypendysta – student, który na podstawie decyzji Komisji został uhonorowany stypendium.

Komisja – Komisja stypendialna, która podejmuje kolegialnie decyzję o przyznaniu Stypendium. Skład Komisji ustala zarząd Fundacji.


§3

1. O Stypendium może się ubiegać Student co najmniej drugiego roku studiów licencjackich
(I stopnia), magisterskich (II stopnia), bądź doktoranckich (III stopnia) lub czwartego roku jednolitych studiów magisterskich, który:

  •          uzyskał średnią z ocen z egzaminów za ostatnie dwa semestry 4,0 i więcej;

  •          wykazuje zainteresowanie badaniami naukowymi w zakresie celów statutowych Fundacji i przygotowuje pracę dyplomową/naukową w tym zakresie;

  • zaakceptował zasady przyznawania stypendium określone w niniejszym regulaminie.


2. O stypendium może również ubiegać się osoba przygotowująca rozprawę habilitacyjną.


§4

1.      Student ubiegający się o stypendium fundowane winien złożyć wniosek, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Fundacji http://fundacja-kresy.pl na stronie SMOK http://smokwarszawa.w.interia.pl

2.      Do wniosku o stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające aktywności określone w §5 a także życiorys, kopię paszportu/dowodu osobistego, kopię dokumentu potwierdzającego polskie pochodzenia, poparcie od promotora pracy dyplomowej wraz opinią o jej poziomie naukowym.

3.      Wypełniony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją uzupełniającą składa się drogą pocztową na adres ul. Żółkiewskiego 28, 04-305 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października każdego roku.

4.      Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.      Oceny wniosków złożonych przez studentów dokonuje Komisja, o której mowa w §2
na podstawie kryteriów określonych w §5.

6.      Komisja zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia danych podanych
przez kandydata we wniosku celem ich weryfikacji.

7.      Każdy z członków Komisji przy ocenie wniosków stypendialnych posługuje się oceną punktową, przyznając każdemu z wniosków ocenę indywidualną. O końcowej ocenie poszczególnych wniosków decyduje ocena średnia obliczona jako średnia arytmetyczna
z ocen wszystkich członków Komisji za poszczególne kryteria.

8.      Stypendia będą przyznane kandydatom, którzy uzyskają największą liczbę punktów.

9.      W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów, decyzje podejmuje przewodniczący Komisji.

10.  W wypadku nie przyznania stypendium przedłożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

11.  Od decyzji Komisji w sprawie przyznania stypendium nie przysługuje odwołanie.


§5

1. W trakcie oceny punktowej wniosku można uzyskać maksymalnie 50 punktów.

1) Średnia ocen za ostatnie dwa semestry:

5,00 - 4,90 - 25 pkt.

4,89 - 4,70 - 20 pkt.

4,69 - 4,50 - 15 pkt.

4,49 - 4,30 - 10 pkt.

4,29 - 4,00 - 5 pkt.

2) Praktyki, staże studenckie (nadobowiązkowe) w zakresie zbieżnym z celami Fundacji - do 5 pkt.

3) Działalność w polonijnych i kresowych organizacjach studenckich, fundacjach
lub stowarzyszeniach (potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami lub innymi dokumentami) – do 10 pkt.

4) Działalność w jednostkach naukowych i badawczych a także publikacje
w wydawnictwach recenzowanych (potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami lub innymi dokumentami / adres bibliograficzny wydawnictwa) – do 10 pkt.


§6

1.      Stypendium będzie przyznawane w formie finansowej na semestr zimowy z możliwością przedłużenia wypłaty stypendium przez okres kolejnego semestru studiów
w wysokości:

od 100 zł/m-c do 200 zł/m-c na jednego studenta studiów licencjackich

od 150 zł/m-c do 300 zł/m-c na jednego studenta studiów magisterskich.

od 250 zł/m-c do 500 zł/m-c na jednego studenta studiów doktoranckich.

Wysokość stypendium habilitacyjnego wynosi od 500 zł/m-c do 1000 zł/m-c.

2.      Warunkiem uzyskania przedłużenia, o którym mowa w ust. 1, jest uzyskanie w semestrze, w którym wypłacane będzie stypendium, średniej ocen co najmniej 4,00 oraz przedstawienie opinii o postępach studenta od promotora pracy dyplomowej. Student zobowiązany jest
do przedłożenia Fundacji odpowiedniego zaświadczenia dokumentującego uzyskaną średnią ocen.

3.      Decyzja o przyznaniu stypendium fundowanego będzie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie, najpóźniej do dnia 20 listopada w Fundacji na stronie internetowej Fundacji
http://fundacja-kresy.pl oraz na stronie SMOK http://smokwarszawa.w.interia.pl

4.      Fundacja może zawierać ze stypendystami, którym przyznano stypendia, umowy stypendialne na okres jednego semestru. Przedłużenie umowy na kolejny semestr studiów następuje po spełnieniu przez stypendystę warunków przewidzianych w ustępie 2 niniejszego regulaminu oraz zależy od możliwości finansowych Fundacji.

5.      Student któremu przyznano stypendium samodzielnie dokonuje opłat podatkowych stosownie do obowiązujących przepisów.


§7

1.      Stypendysta w trakcie otrzymywania stypendium zobowiązany jest wobec Fundacji
do informowania o faktach mających wpływ na tok studiów; ubiegania się o zgodę
na przerwanie studiów, zmianę uczelni czy kierunku studiów oraz podjęcie dodatkowych studiów; kontaktowania się ze wskazaną przez Fundację osobą (na zasadach przez nią ustalonych) we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem postanowień niniejszego regulaminu.

2.      Stypendysta jest zobowiązany do ukończenia studiów w przepisowym terminie, złożenia
i obrony pracy dyplomowej, a także przesłania do Fundacji sprawozdania dotyczącego napisanej i obronionej pracy dyplomowej oraz kopii dyplomu i pracy dyplomowej.

3.      Wypłata stypendiów jest dokonywana na wskazane przez stypendystę konto bankowe lub gotówką.

4.      Stypendysta wyraża pisemną zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych
oraz wizerunku w celach promocyjnych Fundacji.

5.      Fundacja może podpisać ze stypendystą dodatkowa umowę, w której określone zostaną dodatkowe prawa i obowiązki stron z zastrzeżeniem nie naruszania postanowień niniejszego regulaminu.

6.      Wypłatę Stypendium wstrzymuje się w przypadku nie wywiązania się stypendysty
z któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszym regulaminie

 

§ 8


Zasady, warunki oraz tryb przyznawania i wypłacania stypendiów określone w niniejszym regulaminie będą stosowane również w przypadku zawarcia przez Fundację oraz SMOK porozumienia z przedsiębiorstwami w sprawie fundowania stypendiów przez te przedsiębiorstwa.

§ 9

Celem uczczenia pamięci pierwszego prezesa SMOK, ustala się specjalne stypendium imienia dr. Tadeusza Maciejkiańca.


§ 10

1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.      W sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Komisja.

3.      Interpretacja niniejszego regulaminu leży w kompetencji Zarządu Fundacji. 

Wniosek Stypendialny